VERKEERSBESLUIT PROACTIEF AANWIJZEN VAN PARKEERPLAATS VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DIVERSE LOCATIES DALFSEN

DeDalfsengids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: VERKEERSBESLUIT PROACTIEF AANWIJZEN VAN PARKEERPLAATS VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN DIVERSE LOCATIES DALFSEN.

Meer informatie over deze bekendmaking:

gelet op:de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW);de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);de bepalingen van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);Overwegende dat:de in voorliggende besluit genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Dalfsen;de in voorliggend besluit genoemde wegen zijn gecategoriseerd als erftoegangsweg waarbij de verkeersfunctie van ondergeschikt belang is aan de verblijfsfunctie;steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrische auto;het elektrisch rijden de komende jaren, naar verwachting, verder zal toenemen;onder elektrisch vervoer en elektrische voertuigen in het geval van dit besluit wordt verstaan een volledig elektrische of een plug-in hybride auto (vierwielig);elektrische voertuigen regelmatig moeten worden opgeladen;gebruikers niet de vrijheid hebben om op een willekeurige locatie op te laden, maar zijn aangewezen op een parkeerplaats met een laadvoorziening;gebruikers zonder laadmogelijkheid op privéterrein, voor het (bij)laden van hun elektrische auto aangewezen zijn op een openbare laadvoorziening;de gemeente Dalfsen het stimuleren van elektrisch rijden als een belangrijk speerpunt in haar beleid heeft benoemd;de gemeente op dit moment beschikt over meerdere openbare laadpalen in de gemeente;onvoldoende beschikbaarheid van openbare laadmogelijkheden een belemmering vormt voorde snelle opmars van elektrisch vervoer in Nederland;de gemeente Dalfsen voornemens is om een aantal laadpalen te realiseren;daarom in de onder ‘besluiten’ genoemde wegen twee extra parkeerplaatsen worden aangewezen voor het opladen van elektrische voertuigen;deze laadlocatie is bepaald aan de hand van een toekomstprognose per wijk, woonlocatie van de aanvrager en een analyse van de ruimtelijke geschiktheid, zoals bereikbaarheid van de parkeerplaatsen, de parkeerdruk en de aansluitmogelijkheden op het laagspanningsnet (in samenwerking met de netbeheerder);het voor de gebruiker van belang is dat een parkeerplaats met laadpaal beschikbaar is voor het laden van elektrische voertuigen en daarom vrijgehouden moet worden van voertuigen die enkel worden aangedreven door een brandstofmotor;de gemeente de bevoegdheid heeft om parkeerplaatsen te reserveren voor uitsluitend het opladenvan elektrische voertuigen, door middel van een verkeersbesluit;de oplaadpaal gelegen aan de benoemde locatie gelijktijdig twee elektrische auto’s kan opladen;er daarom twee parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen;de uitvoering van het verkeersbesluit geschiedt door het plaatsen van het bord E8c van bijlage 1van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord (OB504) die met twee pijlen aangeeft op welke vakken het betrekking heeft;de in dit besluit vermelde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of vande functie van objecten of gebieden;het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef. Dit verkeersbesluit leidt niet tot een toename van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeerslawaai op de geluidsgevoelige gebouwen als gevolg van de wijziging.Besluiten:1. Tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen gelegen aan de:- Lage Weide t.h.v. nummer 4A te Dalfsen;- Pleijendal t.h.v. nummer 8 te Dalfsen;- Ribberserf t.h.v. nummer 2 te Dalfsen;- Weegbree t.h.v. nummer 47 te Nieuwleusen;- Wielewaalplein t.h.v. nummer 17 te Nieuwleusen;- Vriesenhof t.h.v. nummer 11 te Dalfsen;- Vennenland t.h.v. nummer 9 te Nieuwleusen;- Molendijk t.h.v. nummer 9 te Dalfsen;- G.W. Spiegelstraat t.h.v. nummer 29 te Dalfsen;- Punterstraat t.h.v. nummer 16 te Lemelerveld;- P. Buismanstraat t.h.v. nummer 9 te Lemelerveld;- Weth. Nijboerstraat t.h.v. nummer 74 te Nieuwleusen.Daartoe het bord E8c van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 te plaatsen met een onderbord (OB504) die met twee pijlen aangeeft op welke vakken het betrekking heeft;2. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt is verstreken.Situatieschets:Lage Weide t.h.v. nummer 4APleijendal t.h.v. nummer 8Ribberserf t.h.v. nummer 2Weegbree t.h.v. nummer 47Wielewaalplein t.h.v. nummer 17 te Nieuwleusen;Vriesenhof t.h.v. nummer 11 te Dalfsen;Vennenland t.h.v. nummer 9 te Nieuwleusen;Molendijk t.h.v. nummer 9 te Dalfsen;G.W. Spiegelstraat t.h.v. nummer 29 te Dalfsen;Punterstraat t.h.v. nummer 16 te Lemelerveld;P. Buismanstraat t.h.v. nummer 9 te Lemelerveld;Weth. Nijboerstraat t.h.v. nummer 74 te Nieuwleusen.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDalfsengids.nl op 25-1-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Dalfsen, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDalfsengids.nl
Redactie deDalfsengids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Dalfsen
  2. gmb-2024-326

Gerelateerde berichten